Obowiązek dokumentacji cen transferowych po zmianach w 2019 roku

Ceny transferowe są to ceny dóbr i usług oraz praw sprzedawanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Podmiotami powiązanymi nazywamy te podmioty, w których istnieją relacje o charakterze kapitałowym, zarządczym i osobowym. Relacje te najczęściej wpływają na zawieranie transakcji o charakterze preferencyjnym. Podmioty powiązane mogą zastosować inne ceny dla danej transakcji w porównaniu do zawarcia tej samej transakcji z podmiotem niepowiązanym. Regulacje prawne w zakresie cen transferowych mają na celu zniwelowanie przypadków optymalizacji podatkowej. Dokumentacja cen transferowych www.pwc.pl ma za zadanie potwierdzić, że zastosowane ceny pomiędzy podmiotami powiązanymi odpowiadają cenom rynkowym. W przypadku gdy organ podatkowy stwierdzi, że zastosowane ceny nie odpowiadały cenom rynkowym, ma on prawo do określenia podstawy opodatkowania przy zastosowaniu cen rynkowych. W tym przypadku podmiot będzie zmuszony do nadpłaty podatku dochodowego wraz z odsetkami.

Kto jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji cen transferowych?

1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustaw w zakresie obowiązku przygotowywania dokumentacji podatkowej. Dotychczas podmiotami zobowiązanymi do przygotowania dokumentacji podatkowej były podmioty, których przychody lub koszty przekroczyły próg 2.000.000 mln euro oraz zawierały transakcje z podmiotami powiązanymi w kwocie minimum 50.000 euro. Nowe przepisy opierają się wyłącznie na progu transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Progi te wynoszą:

  • 10.000.000 złotych netto – dla transakcji zakupu lub sprzedaży środków trwałych, rzeczowych aktywów trwałych (tj. towarów, produktów, materiałów), pozyskania lub udzielenia finansowania dłużnego, poręczenia lub gwarancji
  • 2.000.000 PLN (netto) – dla transakcji zakupu lub sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych, usług ( w tym najmu i licencji), przypisania dochodu do zakładu zagranicznego oraz innych transakcji.

Zmiany w przepisach mają na celu ograniczenie liczby podmiotów zobowiązanych do przygotowania dokumentacji cen transferowych. Należy jednak pamiętać, że usunięcie progu przychodowego (kosztowego) może się wiązać z powstaniem obowiązku dokumentacyjnego dla podmiotów, które były zwolnione z przygotowania tej dokumentacji ze względu na przychody.