Audyt – kto może zostać biegłym rewidentem?

Audyt finansowy istnieje niemal tak długo, jak długo gromadzony jest kapitał. W starożytności stanu majątkowego dokonywali skrybowie (Egipt), cenzorzy (Rzym) oraz rachmistrzowie (Grecja). Dziś, wszystkich tych urzędników określilibyśmy mianem biegłych rewidentów. Tak jak i przed wieloma latami, tak i teraz nie każda osoba może przeprowadzać audyt majątku oraz rewidować kapitał danego podmiotu. Jakie wymogi trzeba spełnić, by móc przeprowadzać audyt finansowy? Kto w Polsce może zostać biegłym rewidentem?

Pierwsze, co musimy wiedzieć, to fakt, że zawód ten podległa ścisłej kontroli i licencjonowaniu – by móc legalnie wykonywać fach biegłego rewidenta, należy spełnić szereg wymogów. Zasady funkcjonowania, zakres obowiązków (w tym prowadzenia audytu), jak również możliwości uzyskania tytułu rewidenta określa Ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmie audytorskiej Pwc oraz nadzorze publicznym. Zgodnie z tym dokumentem, o wpis do rejestru biegłych rewidentów może się ubiegać osoba, która:

  • Korzysta z pełni praw publicznych;
  • Ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  • Ma nieposzlakowaną opinię oraz daje rękojmie prawidłowego wykonania zawodu;
  • Ukończył studia wyższe w Polsce lub zagraniczne studia tytułem i stopniem odpowiadające studiom wyższym w RP;
  • Odbył roczną praktykę w zakresie rachunkowości w Państwie Członkowskim Unii Europejskiej;
  • Odbył co najmniej dwuletnią aplikację pod kierunkiem biegłego rewidenta w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych na terenie PC UE;
  • Uzyskał wynik pozytywny z testu wiedzy teoretycznej zorganizowany przez Komisję KRBR;
  • Uzyskał wynik pozytywny z praktycznego sprawdzenia umiejętności przed Komisją KRBR;
  • Złożył ślubowanie przed Krajową Radą Biegłych Rewidentów;

W drodze wyjątku do wpisu może zostać wpisana osoba, która nie odbywała praktyk oraz aplikacji pod kierunkiem biegłego rewidenta. Alternatywnie, musi ona posiadać minimum 15-letnie doświadczenie w zakresie rachunkowości, prawa podatkowego i finansów – pozostałe kryteria pozostają bez zmian.

A co w przypadku, gdy osoba uzyska tytuł biegłego rewidenta w innym państwie Unii Europejskiej? Wtedy wystarczy przedłożyć stosowne dokumenty Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów i przystąpić do egzaminu w języku polskim. Taki egzamin nieco się różni od podstawowej wersji testu – bada ona bowiem znajomość prawa gospodarczego w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności rewizyjnych na terenie Polski.